หลักการใช้ Future Continuous Tense (อนาคตกาลต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ

รูปแบบของ Fuure Continuous Tense

Subject + will/shall + be + V.-ing

หลักการใช้ Future Continuous Tense

  1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ กำลังจะเกิดขึ้นตามวันหรือเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคตอย่างชัดเจน โดยจะสื่อความหมายออกมาว่า เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เราก็จะเห็นเหตุการณ์นั้นดำเนินอยู่ เช่น
He will be finishing his work at 7 o’clock.
(เขาจะทำงานของเขาเสร็จตอนเจ็ดโมงเช้า)
  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เช่น
You will be laughing when you see her with that dress.
(คุณจะต้องขำแน่ๆถ้าคุณเห็นเธออยู่ในชุดนั้น)
  1. ใช้กับ เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต โดย…
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน จะใช้ Future Continuous Tense
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง จะใช้ Present Simple Tense
เช่น I will be watching movies when you cook dinner.
(ฉันจะกำลังดูหนังอยู่ในขณะที่คุณทำกับข้าวมื้อเย็น)

วิธีการสร้างประโยค Future Continuous Tense

ครงสร้าง
Subject + will/shall + be + V.-ing

ประโยคบอกเล่า

They will/shall be doing their homework.
He will/shall be driving a car.
ครงสร้าง
Subject + will/shall + not + be + V.-ing

ประโยคปฏิเสธ

They will/shall not be doing their homework.
He will/shall not be driving a car.
โครงสร้าง
Has/Have + will/shall + be + V.-ing?

ประโยคคำถาม

Will/Shall they be doing their homework?
Will/Shall he be driving a car?
ครงสร้าง
Who/What/Where/When/Why/How + will/shall + Subject + be + V.-ing?

ประโยคคำถาม
Wh-

What

will/shall they be doing?

Who

will/shall be driving?
*คำปฏิเสธรูปย่อของ will/shall not คือ won’t และ shan’t
Advertisements