Adverbs of Duration คือ กริยาวิเศษณ์แสดงเวลาที่ทำหน้าที่บ่งบอกช่วงเวลา หรือ ระยะความยาวของเวลาในเหตุการณ์ต่างๆ (Period of Time) ซึ่งอธิบายว่า เหตุการณ์นั้นๆใช้เวลานานแค่ไหน (for how long)

หลักการใช้ Adverbs of Duration

1.ใช้ “for” นำหน้า เมื่อต้องการ แสดงระยะเวลาทั้งหมด

I’ve been sitting here for 3 hours. (ฉันนั่งอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้ว)
She’s been looking for a job for several days. (เธอหางานทำมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว)
2.ใช้ “from….to” หรือ “from…till / until” เพื่อ แสดงช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์
He was in the meeting from 8.00 am to 13.00 pm. (เขาอยู่ในห้องประชุมตั้งแต่ 8.00 น.จน 13.00 น.)
The exhibition will start from March until May. (งานนิทรรศการจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมไปยังเดือนพฤษภาคม)
3.ใช้ “till…”, “until…” หรือ “up to” เพื่อ ระบุเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์
I will be home till tomorrow. (ฉันจะอยู่บ้านจนถึงวันพรุ่งนี้)
She won’t go out until she finished her homework. (เธอจะไม่ออกไปข้างนอกจนกว่าจะทำการบ้านของเธอเสร็จ)
4.ใช้ “since” เพื่อ ระบุเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์ (ซึ่งมักใช้กับ Present Perfect Tense)
I haven’t been here since last year. (ฉันไม่ได้มาที่นี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว)
I haven’t eaten since yesterday. (ฉันไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่วันเมื่อวานแล้ว)
Advertisements