Infinitives คือ รูปกริยาภาษาอังกฤษ ที่แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ
Infinitive with to(กริยาช่องที่ 1 ที่ต้องมี to นำหน้า)
Infinitive without to(กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องมี to นำหน้า)

ตำแหน่งของ Infinitive with to ในประโยคต่างๆ

1. ใช้ทำหน้าที่เป็นคำนามซึ่งเป็นประธานของประโยค โดยมีความหมายว่า “การ” หรือ “ความ”
     To be a millionaire is my goal. (การได้เป็นเศรษฐีเป็นเป้าหมายของฉัน)
2. ใช้ตามหลังคำนาม หรือ สรรพนาม โดยทำหน้าที่คล้ายกับ Adjective ขยาย คำนาม หรือ สรรพนามนั้นๆ
     I told him about the plan to surprise her. (ฉันบอกเขาเกี่ยวกับแผนการที่จะทำให้เธอประหลาดใจ)
I have something to tell you. (ฉันมีบางอย่างจะบอกคุณ)
3. ใช้ตามหลัง Main verb (กริยาแท้) โดยทำหน้าที่คล้ายกรรมของประโยค
     I want to see him. (ฉันต้องการจะเจอเขา
4. ใช้ตามหลัง Adjective บางตัว โดยทำหน้าที่คล้ายกับ Adverb
     I’m happy to meet you again. (ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้พบกับคุณอีกครั้ง
5. ใช้ตามหลัง who, what, where, when, why, how และ whether
     I wonder why we don’t have money. (ฉันสงสัยว่าเงินเราหมดได้อย่างไร)
Please tell me where to go. (ช่วยบอกฉันทีว่าจะไปไหน)
รูปแบบต่างๆของ Infinitive with to
Simple Infinitive (to + V.1) เช่น to go, to buy
Perfect Infinitive (to + have + V.3) เช่น to have seen, to have been
Passive Infinitive (to + be + V.3) เช่น to be written, to be taught
Perfect Passive Infinitive (to + have + been + V.3) เช่น to have been slept, to have been watched
หลักการใช้ Infinitive with to
1. เรามักใช้ Infinitive with to หลังกริยาเหล่านี้

accept (ยอมรับ)

hope (หวัง)

allow (อนุญาต)

intend (ตั้งใจ)

afford (สามารถที่จะ)

learn (เรียน)

agree (ตกลง, ยินยอม)

lead (นำ,ชักจูง)

appear (ปรากฏ)

manage (จัดการ)

arrange (เตรียมการ)

mean (ตั้งใจ)

ask (ถาม)

offer (เสนอ,ให้)

attempt (พยายาม)

order (สั่ง)

care (เป็นห่วง,ดูแล)

plan (วางแผน)

choose (เลือก)

persuade (ชักชวน)

claim (อ้าง)

prepare (เตรียม)

cause (ทำให้เกิด)

pretend (เสแสร้ง)

challenge (ท้าทาย)

promise (สัญญา)

command (สั่งการ)

refuse (ปฏิเสธ)

decide (ตัดสินใจ)

remind (เตือน)

demand (ต้องการ)

seem (ดูท่าทาง)

deserve (ควรค่า)

swear (สาบาน)

encourage (ส่งเสริม)

teach (สอน)

except (ยกเว้น)

tell (บอก)

hope (หวัง)

tend (ค่อนข้าง,มีแนวโน้ม)

fail (ล้มเหลว)

threaten (คุกคาม)

force (บังคับ)

urge (กระตุ้น)

learn (เรียน)

vow (สาบาน,รับปาก)

get (ได้)

warn (เตือน)

instruct (สั่งสอน)

want (ต้องการ)

invite (เชิญชวน)

wish (ปรารถนา)

happen (เกิดขึ้น)

yearn (หวนหา)

hesitate (ลังเล)

2. รูป negative infinitive สร้างขึ้นโดยการเติม not ข้างหน้า to ซึ่งเป็น not to + V1 เช่น
     Try not to be late.
I decided not to become an electrician.
3. คำว่า ought และ used ต้องตามด้วย Infinitive with to
     You ought to do your homework by yourself.
I used to play cricket 5years ago.
4. ใช้ be to + V1 หรือ have to + V1 เมื่อต้องการเน้น หรือเป็นการออกคำสั่ง คำขอร้อง เช่น
     I am to go now (be + to + V1 = ต้อง)
You have to be in my office by ten thirty.
หลักการใช้ Infinitive without to
1. ใช้ตามหลัง Modal Auxiliary Verbs เช่น will, shall, would, should, can, could
may, might, must และอื่นๆ ซึ่งจะต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น
     She must love him very much. (เธอต้องรักเขามากๆแน่เลย)
I would buy it if I had money. (ฉันคงจะซื้อมันไปแล้ว ถ้าฉันมีเงิน)
2. ใช้หลัง had better, would rather, would sooner, rather than, but, and, or, except
    You’d better go to the hospital. (เธอควรจะไปโรงพยาบาลนะ)
I went to the school and talked to my teacher. (ฉันไปโรงเรียนและคุยดับคุณครู)
3. ใช้หลัง please, help, let, make, see, hear, feel, watch, notice
     I don’t feel confident when I speak English. (ฉันรู้สึกไม่มั่นใจเลยในเวลาที่ฉันพูดภาษาอังกฤษ)
Advertisements