4. Interrogative Adjectives
คือ Adjectives ที่ทำหน้าที่ขยายนามเพื่อแสดงคำถาม ได้แก่ what, which และอื่นๆ โดยจะต้องมีคำนามตามหลัง Adjectives เท่านั้น เช่น
Which bus do we have to take? (เราต้องขึ้นรถประจำทางสายไหนเหรอ)
What book are you reading? (คุณกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่)
Advertisements