Adjectives

Adjectives (คำคุณศัพท์)

 

Adjectives (คำคุณศัพท์)

Adjectives แบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทใหญ่ๆได้ ดังนี้
1. Descriptive Adjectives
คือ Adjectives ที่บอกถึงคุณสมบัติต่างๆของคำนาม ซึ่งอาจจะอธิบายถึง ลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี หรือ รูปร่าง ของคำนาม เช่น beautiful, clean, old, new, small, big, huge, dark, light, white, cheap และอื่นๆอีกมากมาย

ลำดับของ Descriptive Adjectives

Position
1st:
Opinion
(ความเห็น)
2nd:
Size
(ขนาด)
3rd:
Age
(อายุ)
4th:
Shape
(รูปร่าง)
5th:
Color
(สี)
6th:
Material
(วัสดุ)
7th:
Origin
(ที่มา)
8th:
Purpose
(เป้าหมาย)

Example

Beautiful

Small

New

Square

Brown

Cotton

French

Running

เช่น
This is my new leathered British watch. (นี่คือนาฬิกาสายหนังเรือนใหม่จากอังกฤษของฉัน)

2. Demonstrative Adjectives


คือ Adjectives ที่ใช้ในการระบุเจาะจงถึงคำนามต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นอีก 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่
     2.1 Definite Demonstrative Adjectives คือ Adjectives ที่ชี้เฉพาะโดยชัดแจ้ง หรือ ระบุเจาะจงไปยังคำนามหนึ่ง หรือ จำพวกใดจำพวกหนึ่ง ได้แก่

The

These

This

That

those

Such

The same

The other

     2.2 Indefinite Demonstrative Adjectives คือ Adjectives ที่ชี้ให้เห็นอย่างกว้าง หรือ ไม่ระบุเจาะจงไปยังคำนามใดๆโดยเฉพาะ แต่เป็นกล่าวถึงคำนามนั้นๆในภาพรวม ได้แก่

A

An

any

Any other

A certain / certain

another

One

Some

such

other

3. Distributive Adjectives

คือ Adjectives ที่ใช้เพื่อจำแนกหรือแบ่งแยกคำนามต่างๆออกจากกัน เช่น
     Each (แต่ละ) ใช้สำหรับ2 สิ่ง หรือ มากกว่าขึ้นไป
เช่น Each one of you should go to the library. (เธอทุกคนควรจะไปห้องสมุด)
     Every (ทุกๆ) ใช้สำหรับนามที่มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป
เช่น Every book tells a story. (หนังสือทุกเล่มบอกเล่าเรื่องราว)
     Either…or (อันใดอันหนึ่ง)
เช่น Either you or me has made a mistake. (เธอหรือไม่ก็ฉันได้ทำสิ่งผิดพลาดลงไป)
     Neither…nor (ไม่ใช่ทั้งสองสิ่ง)
เช่น It’s neither a bird nor a plane (มันไม่ใช่ทั้งนกหรือเครื่องบิน)
4. Interrogative Adjectives
คือ Adjectives ที่ทำหน้าที่ขยายนามเพื่อแสดงคำถาม ได้แก่ what, which และอื่นๆ โดยจะต้องมีคำนามตามหลัง Adjectives เท่านั้น เช่น
Which bus do we have to take? (เราต้องขึ้นรถประจำทางสายไหนเหรอ)
What book are you reading? (คุณกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่)
5. Proper Adjectives (คุณศัพท์แสดงสัญชาติ)

คือ Adjectives ที่นำมาขยายนามเพื่อบอกถึงสัญชาติ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากชื่อประเทศนั้นๆ เช่น Chinese (China), Thai (Thailand), French (France), Nigerian (Nigeria) และอื่นๆ
6. Numeral Adjectives
คือ Adjectives ที่บอกจำนวนของนามนับได้ (Countable Nouns) หรือ ลำดับด่อนหลังของคำนาม (Order) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 พวกด้วยกัน คือ
6.1 Definite Numeral Adjectives คือ Adjectives ที่บอกจำนวนที่แน่นอน แบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ
        – บอกจำนวนนับ (Cardinal) เช่น one, two, three เป็นต้น
– บอกลำดับที่ (Ordinal) เช่น first, second, third เป็นต้น
– บอกจำนวนเท่า (Multiplicative) เช่น single, double, triple เป็นต้น
     6.2 Indefinite Numeral Adjectives คือ Adjectives ที่บอกจำนวนที่ไม่แน่นอน เช่น

a little/little (เล็กน้อย)

all (ทั้งหมด)

double (ทั้งสอง)

enough (เพียงพอ)

few /a few (น้อย)

many (มาก)

much (มาก)

no (ไม่มี)

some (บ้าง)

several (หลากหลาย)

     เช่น
She has several handbags. (เธอมีกระเป๋าถือหลายใบ)
I have a few English books. (ฉันมีหนังสือภาษาอังกฤษอยู่สองสามเล่ม)
7. Possessive Adjectives

คือ Adjectives ที่ทำหน้าที่ขยายนามข้างหลังเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่
My (ของฉัน) Your (ของเธอ) His (ของเขา) Her (ของเธอ)
Its (ของมัน) Their (ของพวกเขา) Our (ของพวกเรา)  
8. Quantitative Adjectives
คือ Adjectives ที่แสดงปริมาณความมากน้อย โดยทำหน้าที่ขยายนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) ที่ตามหลัง เช่น

all (ทั้งหมด)

any (ใด)

enough (เพียงพอ)

great (มาก)

half (ครึ่งหนึ่ง)

little (น้อย)

much (มาก)

some (บางอย่าง/บางอัน)

sufficient (เพียงพอ)

whole (ทั้งหมด)

     เช่น
We have enough water to drink. (เรามีนำเพียงพอสำหรับดื่ม)
She has little money for shopping. (เธอมีเงินใม่มากสำหรับการช๊อปปิ้ง)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: